Slide
Dokumenty
ZŠ HUSOVA ČÁSLAV
Žádosti
dokumenty ke stažení
Prohlášení o přístupnosti
dokumenty ke stažení
Svobodný přístup k informacím
dokumenty ke stažení
Školní řád
dokumenty ke stažení
Provozní řády
dokumenty ke stažení
ŠVP
dokumenty ke stažení
ŠPP
dokumenty ke stažení
GDPR
dokumenty ke stažení
Výroční zprávy
dokumenty ke stažení
Rozpočty
a střednědobé výhledy
dokumenty ke stažení
Plány práce
dokumenty ke stažení
Školní parlament
dokumenty ke stažení
EVVO
dokumenty ke stažení
Dopravní výchova
dokumenty ke stažení
Kroužky
dokumenty ke stažení
Školní družina
dokumenty ke stažení

Slide
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
SOUBORY KE STAŽENÍ

Zá­klad­ní ško­la Čáslav, pří­spěv­ko­vá or­ga­ni­za­ce, se za­va­zu­je k zpří­stup­ně­ní svých in­ter­ne­to­vých strá­nek v sou­la­du se zá­ko­nem č. 99/2019 Sb., o pří­stup­nos­ti in­ter­ne­to­vých strá­nek a mo­bil­ních apli­ka­cí a o změ­ně zá­ko­na č. 365/2000 Sb., o in­for­mač­ních sys­té­mech ve­řej­né sprá­vy a o změ­ně ně­kte­rých dal­ších zá­ko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, kte­ré pro­vá­dě­jí směr­ni­ci Ev­rop­ské­ho par­la­men­tu a Ra­dy (EU) 2016/2102 (viz pozn. 1).
To­to pro­hlá­še­ní o pří­stup­nos­ti se vzta­hu­je na in­ter­ne­to­vé strán­ky or­ga­ni­za­ce na ad­re­se: www.​zscaslav-husova.cz

Stav souladu

Ty­to in­ter­ne­to­vé strán­ky jsou čás­teč­ně v sou­la­du se zá­ko­nem č. 99/2019 Sb., o pří­stup­nos­ti in­ter­ne­to­vých strá­nek a mo­bil­ních apli­ka­cí a o změ­ně zá­ko­na č. 365/2000 Sb., o in­for­mač­ních sys­té­mech ve­řej­né sprá­vy a o změ­ně ně­kte­rých dal­ších zá­ko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů.

Web splňuje po­vin­nost na úrov­ni A dle har­mo­ni­zo­va­né nor­my EN 301 549 V2. 1.2. Me­zi ně­kte­ré chy­bě­jí­cí po­ža­dav­ky na úro­veň AA pak pat­ří:
- web není responzivní – obsah není uzpůsoben prohlížení na mobilních zařízeních
- formáty některých vložených dokumentů mohou obsahovat nevhodné typografické prvky

Přístupnost obsahu

Vložené dokumenty

Veš­ke­ré vlo­že­né do­ku­men­ty jsou v po­do­bě obec­ně roz­ší­ře­ných tex­to­vých for­má­tů, kte­ré lze otevřít vol­ně do­stup­ný­mi pro­gra­my. Kon­krét­ně se jed­ná o ty­to for­má­ty:
- doc, docx, xls, xlsx – dokumenty je možné otevřít v Open source kancelářském balíku Libre Office (resp. Open Office) – pro MS Windows viz https://cs.libreoffice.org/
- pdf – dokumety v tomto formátu lze otevřít aplikací Adobe Reader – pro MS Windows volně ke stažení na webu
https://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/

Vypracování prohlášení o přístupnosti
To­to pro­hlá­še­ní by­lo dne 21. 9. 2020 vy­pra­co­vá­no na zá­kla­dě vlast­ní­ho po­sou­ze­ní vlast­ní­kem webo­vé pre­zen­ta­ce (v sou­la­du s čl. 3. odt. 1 pro­vá­dě­cí­ho roz­hod­nu­tí ko­mi­se EU 2018/1523).
Pro­hlá­še­ní by­lo re­vi­do­vá­no dne 22. 9. 2020 pro­vo­zo­va­te­lem webo­vé pre­zen­ta­ce.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vlast­ník webu si kla­de za cíl zpřístup­nit webo­vou pre­zen­ta­ci všem je­jím uži­va­te­lům v sou­la­du se zá­klad­ní­mi prin­ci­py pří­stup­nos­ti. V pří­pa­dě po­tře­by lze vy­u­žít kon­takt:

Zá­klad­ní ško­la Čáslav, pří­spěv­ko­vá or­ga­ni­za­ce, Husova 526/15, 28601 Časlav

email: marika.jelinkova@zscaslav-husova.cz

Postupy pro prosazování práva
Po­kud uži­va­tel na­bu­de dojmu, že webo­vá strán­ka or­ga­ni­za­ce ne­po­sky­tu­je in­for­ma­ce v sou­la­du s vý­še uve­de­ný­mi pra­vi­dly a vy­čer­pal všech­ny mož­nos­ti ko­mu­ni­ka­ce se zá­stup­ci or­ga­ni­za­ce či pro­vo­zo­va­te­lem webu, mů­že sku­teč­nost ozná­mit pří­sluš­né­mu or­gá­nu pro pro­sa­zo­vá­ní prá­va.

Mi­nis­ter­stvo vni­t­ra, od­bor eGo­ver­n­men­tu

ná­měs­tí Hr­di­nů 1634/3

140 21 Pra­ha 4

e-mail: pristupnost@​mvcr.​cz

Slide
SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM
SOUBORY KE STAŽENÍ

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V případě, že u této části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv:

MV ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4;
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Slide
Rozpočty a střednědobé výhledy
SOUBORY KE STAŽENÍ
STŘEDNĚDOBÉ VÝHLEDY

Slide
Školní parlament
SOUBORY KE STAŽENÍ
2021 - 2022

Slide

Ředitel školy:
Mgr. Bc. Marika Jelínková
marika.jelinkova@zscaslav-husova.cz

Zástupce ředitele:
Mgr. Lenka Tajčovská
lenka.tajcovska@zscaslav-husova.cz

Telefon:
327 312 833 / 725 434 512

RED IZO: 600021769

IZO: 102238073

IČO: 70836205

Bankovní spojení: 19-6320090217/0100

ID datové schránky: 2hixcd9