Na jednání vlády 5. 1. 2022 bylo schváleno

 • nové mimořádné opatření k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17. 1. 2022 (přičemž speciální pravidla stanovená mimořádným opatřením ke screeningovému testování ve školách zůstávají zachována),
  o podrobné informace k
  o realizaci tohoto mimořádného opatření MŠMT připravuje a zašle školám a školským zařízením v průběhu tohoto týdne.
 • nový Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022.
  Nové mimořádné opatření k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17.1. 2022:
  o Stanoví povinnost testování i pro zaměstnance očkované, nebo po prodělaném covidu-19.
  o Stanoví frekvenci testování 2krát týdně.
  o Uplatní se na zaměstnance škol a školských zařízení, kde se netestují děti nebo žáci podle speciálního mimořádného opatření ke screeningovému testování ve školách.
  o Detailnější informace o novém obecném režimu testování zaměstnanců zašleme v průběhu tohoto týdne.
  o Zajištění antigenních testů k testování zaměstnanců je povinností zaměstnavatele. Antigenní testy pro zaměstnance nebudou školám centrálně distribuovány. Pro testování zaměstnanců není možné využívat testy, které jsou do ZŠ a SŠ distribuovány od podzimu 2021 – tyto testy jsou účelově vázané pro použití výhradně dětmi a žáky. Případné zbylé testy z distribuce na jaře 2021 je možné pro testování zaměstnanců využít. Je potřeba, aby si školy testy zajistily v potřebném množství samostatně nebo ve spolupráci se zřizovatelem. Nákup antigenních testů mohou školy veřejných zřizovatelů hradit i z „přímých“ ONIV přidělovaných ze státního rozpočtu. Soukromé a církevní školy a školská zařízení mohou již nyní využít příspěvek zdravotních pojišťoven. Více informací na https://www.samotesty-covid.cz/.
  o Pozn: Ve vybraných školách a školských zařízeních, ve kterých se testují děti a žáci podle speciálního mimořádného opatření ke screeningovému testování ve školách (tedy v ZŠ, SŠ a konzervatořích a vybraných školských zařízeních), se na zaměstnance uplatní speciální pravidla tohoto speciálního mimořádného opatření, přičemž nynější testování 2krát týdně se od pondělí 17. 1. 2022 podle původního plánu mění na 1krát týdně. To samé platí i pro testování samotných dětí a žáků.
  Informace o obsahu relevantním pro školy a školská zařízení z metodického pokynu hlavní hygieničky
  k izolacím a karanténám účinném od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022:
  o Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní
  AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění
  covid-19, a to v délce min. 5 dnů.
  o Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém
  kontaktu, a to v délce 5 dnů.
  o Karanténa se nenařizuje osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19
  v posledním půl roce, s tím, že se zvažuje toto upravit jinak od 17. 1., o čemž vás
  budeme informovat.
  Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou
  osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí
  škol je za rizikový kontakt považována osoba, která:
  o měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru,
  o měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí
  nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti:
  ▪ ve vzdálenosti menší než 1,5 m
  ▪ po dobu minimálně 5 minut
  ▪ bez použití respirátoru,
  o seděla v dopravním prostředku dvě řady od pozitivní osoby.
  V případě sporného bodu je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku
  trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku
  dýchacích cest.
  Obecná pravidla k ukončení izolace a karantény, která se uplatňují od 11. 1. 2022
  • Izolace se ukončí
  o osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5
  dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RTPCR
  testu;
  o osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu
  provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti
  viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží,
  izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na
  přítomnost viru SARS-CoV-2;
  o u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu
  klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná
  osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající
  klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5
  dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR
  testu;
  o osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2
  bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad
  rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.
  • Karanténa se ukončí
  o osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; osoba,
  u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí
  doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to
  následujících 5 dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření
  pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v
  průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19
  se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě
  pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace.